آزاد شد

پدری با همت و یاری شما انسان های دغدغه مند به خانه بازگشت.

هیچ جا مثل خانه نیست.

اولین کمپین رهایش شهروندان زندانی توسط انجمن توانمندسازی و پیشگیری آشنا به انجام رسید. این سرآغاز شادی و امید برای سه فرزند است که رنج هایی جبران ناشدنی را در نبود پدر متحمل شدند. امید است در آینده شاهد زندانی شدن شهروندان به دلیل بدهی و مشکلات اقتصادی نباشیم؛ زندانی که عامل لطمات جبران ناپذیر به بنیان خانواده های ایرانی است. به زودی واکاوی این دست آسیب ها توسط دپارتمان های تخصصی انجمن با همکاری امور رسانه منتشر خواهد شد.

روابط عمومی انجمن توانمندسازی و پیشگیری آشنا

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

کارگاه شناخت خشونت خانگی