انجمن توانمند سازی و پیشگیری آشنا با اتکا به خداوند و پایبندی به اصول نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی و مقررات جاری کشور با تاکید بر اصول اخلاقی و با عملکردی شفاف و پاسخگو به جایگاه سازمان مردمی فعال ، معتبر ، پویا ، مرجع ، مقبول و اثر گذار و استانداردسازی مدل های آموزشی در سطح ملی خواهد رسید و در افق 1404 در ارائه خدمات پیشگیرانه ، حمایتی ، آموزشی و توانمند سازی منطبق با اهداف مندرج در اساسنامه با تکیه بر فعالیت های گروهی و داوطلبانه ی اعضای خود در بهبود وضعیت گروه های آسیب پذیر جامعه به ویژه زنان و کودکان و ترویج حقوق شهروندی عموم جامعه و نیز تعامل و همگرایی با سایر سازمان های مردم نهاد به منظور توانمندسازی علمی آنان به یکی از سازمان های مردم نهاد برتر تبدیل خواهد شد.