اهداف :

  1. کمک به بهبود شرایط اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، گروه های هدف و توانمند سازی آنان در راستای بهبود امنیت حقوقی و توسعه شاخص های عدالت محوری و ارتقا سلامت جامعه و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرم
  2. تلاش در جهت کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه از طریق شناخت ، بررسی ، آسیب شناسی و تبیین و ارزیابی آسیب ها و انعکاس آن به مراجع نظارتی جهت برنامه ریزی و اقدامات اجرایی موثر .
  3. تلاش در جهت آموزش و توسعه مطالعات پژوهشی و راهبردی در حوزه ی حقوق شهروندی به منظور پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاری های اجتماعی
  4. تلاش در جهت توانمند سازی ، ارتقا آگاهی و دانش حقوقی و روانشناختی و جامعه شناختی گروه هدف و سازمان های مردم نهاد مرتبط ، فعالان مدنی ، مددکاران اجتماعی ، نهادهای قضایی و شبه قضایی و سازمانهای دولتی و غیردولتی در حوزه شهروندی به ویژه حقوق زنان و کودکان .
  5. تقویت ارتباط ، تعامل و هم اندیشی و مشارکت با سازمان های مردم نهاد و دیگر سازمان های دولتی و غیر دولتی جهت تاثیرگذاری در امر برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه آسیب های اجتماعی و نیز کارآمد نمودن قوانین و مقررات موجود از طریق ارائه طرح ها و لوایح مورد نیاز.

بیانیه ماموریت :

انجمن توانمند سازی و پیشگیری آشنا سازمان غیر دولتی ، غیر سیاسی و غیر انتفاعی با شخصیت حقوقی مستقل است که در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه ، فعالیت و با انگیزه والای انسان دوستی و ترویج و توسعه فرهنگ حقوق شهروندی در جامعه ، در جهت توانمند سازی همه اقشار جامعه به ویژه زنان و کودکان آسیب دیده و در معرض آسیب از طریق آموزش و ارتقا دانش و آگاهی بر مبنای مطالعات پژوهشی و میدانی در راستای کاهش آسیب ها ، انحرافات و ناهنجاری های اجتماعی و جرم در سطح ملی فعالیت می کند.

این انجمن ضمن حمایت از گروه هدف ، احترام به شخصیت انسانی ، عملکرد شفاف و پاسخگو و صداقت و امانت داری را در سرلوحه فعالیت های خود قرار می دهد .