اعضاء هیات مدیره

لیلا شفاعی

مدیر عامل و رییس هیات مدیره

حوری اوالی

نایب رییس هیات مدیره

معصومه طهماسبی

عضو اصلی هیات مدیره و خزانه دار

محسن سودمند نیری

عضو اصلی هیات مدیره

ساناز تبری

عضو اصلی هیات مدیره

میترا توانچه

عضو علی البدل هیات مدیره

ناهید محمدی

عضو علی البدل هیات مدیره

فاطمه اسمعیل نژاد تنها

بازرس

سامان پورعین اله

بازرس علی البدل

اعضاء هیات مدیره

لیلا شفاعی

مدیر عامل و رییس هیات مدیره

حوری اوالی

عضو اصلی هیات مدیره

معصومه طهماسبی

عضو اصلی هیات مدیره و خزانه دار

دکتر محسن سودمند نیری

عضو اصلی هیات مدیره

ساناز تبری

عضو اصلی هیات مدیره

میترا توانچه

عضو علی البدل هیات مدیره

ناهید محمدی

عضو البدل هیات مدیره

فاطمه اسمعیل نژاد تنها

بازرس اصلی

سامان پورعین اله

بازرس