اعضاء هیات امنا

دکتر محسن سودمند نیری

دکتر محسن سودمند نیری

لیلا شفاعی

لیلا شفاعی

میترا توانچه

میترا توانچه

معصومه طهماسبی

معصومه طهماسبی

حوری اوالی

حوری اوالی

لیلا شفاعی

ناهید محمدی

ساناز تبری

ساناز تبری

فاطمه اسمعیل نژاد

فاطمه اسمعیل نژاد تنها

سامان پورعین اله

سامان پورعین اله

اعضاء هیات مدیره

لیلا شفاعی

مدیر عامل و رییس هیات مدیره

حوری اوالی

عضو اصلی هیات مدیره

معصومه طهماسبی

عضو اصلی هیات مدیره و خزانه دار

دکتر محسن سودمند نیری

عضو اصلی هیات مدیره

ساناز تبری

عضو اصلی هیات مدیره

میترا توانچه

عضو علی البدل هیات مدیره

ناهید محمدی

عضو البدل هیات مدیره

فاطمه اسمعیل نژاد تنها

بازرس اصلی

سامان پورعین اله

بازرس