دوره هشتم

🔷 در دومین دوره از دوره‌های آموزشی انجمن آشنا از مرزهای مفهومی میان سمن‌ها و خیریه‌ها و پیشینه‌ها و بسترهای معنایی متفاوت برای این دو گونه سازمان اجتماعی‌گفتیم.
این‌که باز توزیع منافع موجود، هدفِ اغلب فعالیت‌های کنشگران در این حوزه و بازنگری در ساختارهای موجدِ مساله، در حاشیهء پویش‌ها قرار گرفته‌است.

🔷سازمان‌های مردم نهاد به مثابۀ کنشگران اجتماعیِ بری از سیاسی‌گری، فرصتی برای تقویت احساس یاریگری هستند. این سازمان‌ها در مفهوم آرمانی خود به مثابهء رکنی مؤثر در راستای توسعۀ جوامع انسانی دانسته‌می‌شوند؛ توسعه‌ای که هدف از آن بهره‌مندی فراگیر تمام گروه‌های انسانی است. از این نگاه، توسعه مستلزم تحولات بنیادین در ساختارهای نهادی و اجتماعی است.

🔷در این جلسه در این باره گفت‌و‌گو خواهیم کرد؛
-این که عملکرد سازمان‌های مردم‌نهاد تا چه‌اندازه با اهداف ماهوی آن‌ها منطبق است؟
-این‌که عملکردهای سمن‌ها به‌سوی امداد حرکت می‌کنند و یا شناخت ریشه‌های مسائل؟
و در آخر این‌که نقش‌آفرینی موثر سمن‌ها با نگاه به توسعه محقق می‌شود یا تسلّی‌ ؟

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

دوره نهم