دوره هفتم

دیر زمانی است که جرم شناسان، ضمن علت شناسی جرم به دنبال روش های کاهش بزهکاری هستند اما شاهد افزایش پدیده مجرمانه و ظهور اشکال نوین بزهکاری و عدم موفقیت و کارآیی ابزارهای سنتی کاهش جرم هستیم. به همین دلیل پیشگیری از جرم از مهم ترین ساز و کارهای سیاست جنایی در جهان می باشد که بدنبال تغییر وضعیت های پیش جنایی و تعیین موثرترین راه حل ها و بکارگیری تدابیر عملی و استفاده از اقدام های غیر قهر آمیز برای از بین بردن عوامل فردی،محیطی و وضعی جرم زا و گرایش به بزهکاری است.
از آنجایی که جرم، معضل اجتماعی است،ضروری است که شهروندان در راستای کنترل جرم و محافظت از خود تلاش نمایند و از این روی نقش سازمان های مردم نهاد در راستای کمک به پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب های اجتماعی با توجه به نقش آنها در افزایش آگاهی و رشد جامعه پذیری بین شهروندان بسیار مهم است.
انجمن توانمندسازی و پیشگیری آشنا،از آنجایی که با رویکرد کاهش آسیب ها و پیشگیری از وقوع جرم به فعالیت های پژوهشی و آموزشی مبادرت می نماید تلاش دارد تا با آموزش اعضای خود،شرایط لازم برای تحقق این مهم در جامعه را فراهم نماید.
به همین منظور در هفتمین دوره آموزشی انجمن، به موضوع پیشگیری از جرم و بررسی انواع آن خواهیم پرداخت تا بتوانیم روش های کار آمد و نوینی را با همفکری اعضای انجمن در این حوزه مهم سیاست جنایی طراحی کنیم .

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

دوره هشتم