دوره یازدهم

زندگی اجتماعی به شکل مستمر در حال دگرگونی است و اشکال جدیدی از جامعه ظهور می کند که در ابعاد مختلف با جامعه ی گذشته دارای تفاوت هایی می باشد. گذر جوامع از سنتی به مدرن همراه با آثار و پیامدهای مختلفی در سطوح خرد و کلان می باشد. در جوامع مدرن، به علت وجود تمایز میان گروه ها و طبقات و تعلق به زمینه های طبقاتی، قومی و نژادی گوناگون، هنجارها متنوعتر شده و میزان پیروی از آنها کمتر می شود.این ناهنجاری ها و ناسازگاری ها به تدریج زمینه ی تخریب نظم و انسجام موجود در جامعه را فراهم نمود. با گسترش این ناهنجاری ها، حوزه ای از جامعه شناسی به نام جامعه شناسی جرم و انحرافات به شکل تخصصی بر روی رفتارهای انحرافی و بزهکارانه و مجرمانه متمرکز شد، تا با شناسایی علل و عوامل مؤثر بر رفتارهای انحرافی و بزهکارانه و مجرمانه، راهکارهایی برای بهبود وضع موجود بیابد.
در یازدهمین دوره آموزشی انجمن آشنا،دکتر علیرضا براری، موضوع جامعه شناسی جرم را تشریح خواهند کرد.
دوره رایگان و ورود برای عموم آزاد است

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید