کارگروه­ ها

 • کار‌گروه آسیب‌شناسی اجتماعی
 • کارگروه پژوهش
 • کارگروه جامعه شناسی جنسیت
 • کارگروه حاشیه نشینی در کلانشهرها
 • کارگروه آموزش
 • کارگروه مطالعات سازمان های مردم نهاد
 • کارگروه جامعه شناسی کودکی
 • کارگروه مشارکت اجتماعی

اعضاء دپارتمان

ساناز تبری

 • کاندیدای دکترای جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
 • جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی
 • پژوهشگر در حوزه‌های جامعه‌شناسی شهری،جامعه‌شناسی سازمان‌های مردم‌نهاد، آسیب‌ها و مسائل اجتماعی

رزا همتی

 • کارشناس ارشد جامعه‌شناسی-پژوهشگری علوم اجتماعی
 • جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی
 • پژوهشگر در حوزه‌های جامعه شناسی زنان و کودکان، جامعه‌شناسی معلولین

مهناز کرمی

 • کارشناس ارشد جامعه‌شناسی-پژوهشگری علوم اجتماعی
 • جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی
 • پژوهشگر در حوزه‌های آسیب‌شناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی شهری