انجمن آشنا یک سازمان مردمی مستقل است و تاکنون کمک مالی دولتی دریافت نکرده است و کلیه هزینه ها توسط موسسین و خیرین تامین می شود.

در صورتی که تمایل دارید به عنوان خیر انجمن را حمایت مالی نمایید از طریق شماره حساب ۸۸۷۲۳۶۰۶۱۸  نزد بانک ملت بنام انجمن توانمند سازی و پیشگیری آشنا اقدام فرمائید.

شماره کارت : ۶١٠۴٣٣٧٨١١٢۶٠٠۶۴

10,000 تومان 20,000 تومان 30,000 تومان