تمامی اعضای فعال انجمن آشنا داوطلب هستند و به صورت داوطلبانه به فعالیت اجتماعی می پردازند. اگر شما داوطلب فعالیت در آشنا هستید لطفا فرم زیر را تکمیل فرمائید.
واحد منابع انسانی در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت

فعالیت در دپارتمان هاو کارگروه هاتدوین مقالاتهمکاری در امور پژوهشیهمکاری در امور آموزشی وتولید محتواعکاسی و فیلمبرداری و تولید کلیپمددکاری و مشاورهمعاضدت حقوقیروابط عمومی