کمپین رهایش شهروندان زندانی

زیر سقف آسمان شهر پدری محبوس، دل‌نگران روزهای سختی است که فرزندانش بدون او سپری می‌کنند و او دستش کوتاه از برآوردن نیازهایشان. آن طرف‌تر بال‌های مادری که سرپرست چند بچه قد و نیم‌قد است و توان پرداخت بدهی‌ خود را ندارد؛ چیده شده و میله‌های زندان بلندتر از آن‌است تا او بتواند پرواز کند …..

«کمپین رهایش شهروندان زندانی »

دستانی را که کمک می کنند تا چراغ خانه‌ای به حضور پدر و مادری محبوس روشن گردد می فشارد.

با پرداخت هر مبلغی به آزادی زندانیان کمک کنید.

شماره حساب:۸۸۷۲۳۶۰۶۱۸

شماره کارت:۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۲۶۰۰۶۴

به نام انجمن توانمند سازی و پیشگیری آشنا

سازمان مردم نهاد

شماره ثبت:۴۸۵۸۰

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

هیچ جا خانه نیستکارگاه شناخت خشونت خانگی