دوره پنجم

گونه شناسی مسائل اجتماعی جوانان در جامعه ایران

تمرکز بر موضوعات و معضلات جوانان در جامعه می‌تواند حاکی ازبروز تحولاتی در قلمروهای واقعیت و هنجارهای اجتماعی تلقی گردد که به نوعی در ارتباط با جوانان دانسته می‌شوند. درواقع در خلال دوران جوانی، تغییرات مهمی در نحوه نگاه و تفکر جوانان نسبت به خویش رخ می‌دهد. آن‌ها مراحل تغییرات شناختی را پشت سر می‌گذارند و در این میان، نحوه تلقی خود از خویشتن را تغییر می‌دهند.لذا به نظر می‌رسد توجه به مقوله جوانی بخصوص درهنگامه‌های تغییرات بلنددامنه اجتماعی دارای اهمیت و ضرورت می‌باشد.
در این دوره از آموزش‌های آشنا به بررسی مسائل اجتماعی جوانان خواهیم پرداخت تا با درکی بهتر از این مسائل به فعالیت در جامعه ایران بپردازیم.

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید