دوره دهم

یکی از زیباترین،مؤثرترین و حساسترین ایام زندگی انسانی دوران کودکی است. همه مقدرات کودک در این دوره از زندگی او به دست والدین و اطرافیان است . اگراین دوره بخوبی طی شود شاهد بزرگسالی متعادلی خواهیم [...]