آرمان‌های توسعۀ پایدار و سازمان‌های مردم‌نهاد

ساناز تبری جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی   «توسعۀ پایدار¹» و بحث‌های برآمده از آن عرصه‌ای مفهومی است که سازمان‌های مردم‌نهاد را به مثابه رکنی مؤثر در راستای اهداف توسعۀ جوامع انسانی مطرح [...]