ضرورت برقراری عدالت جنسیتی و حذف نگاه مردسالارانه

دوران مدرنیته و ظهور واژگان جدیدی در آن همچون «عدالت جنسیتی» و مناقشه بر سر مفهوم و تفسیر آن به دلیل آنکه فهم مشترک از عدالت به فراخور دیدگاه‌ها متفاوت است، قابلیت تفسیر بسیار دارد.