مجهول الهویه های با خانواده

لیلا شفاعی وکیل پایه یک دادگستری با توجه به رشد رقم سیاه خشونت و جرایم علیه سالمندان و افراد دارای معلولیت ذهنی ؛بیماران داراری اختلاات روانی حاد و کودکان ؛حسب آنکه امکان گزارش دهی بزه دیدگی توسط [...]

ضرورت برقراری عدالت جنسیتی و حذف نگاه مردسالارانه

دوران مدرنیته و ظهور واژگان جدیدی در آن همچون «عدالت جنسیتی» و مناقشه بر سر مفهوم و تفسیر آن به دلیل آنکه فهم مشترک از عدالت به فراخور دیدگاه‌ها متفاوت است، قابلیت تفسیر بسیار دارد.

تحقق عدالت اجتماعی ، آرمان اصلی تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ایران

عدالت از چنان جایگاهی در منظر دین اسلام برخوردار است که به عنوان یکی از اصول دین از آن یاد شده است و مصلحین و انبیاءالهی در راه تحقق آن قیام کرده و مکاتب و جهان بینی ها به اشکال مختلف به آن [...]