اتوماسیون و تأثیر آن بر رفتارهای کلان اجتماعی: پویایی صنعتی یا گسترش نارضایتی اجتماعی

ناخدا یکم عادل تبری اقتصاد اجتماعی منابع تولید در علم اقتصاد شامل مواد اولیه، سرمایه و نیروی انسانی هستند. « تولید عبارت است از هرگونه فعالیت و کار که عنصر یا عناصری از طبیعت را به مصرف انسان [...]